שיטות עבודה ונהלים

נוהל סיכום שנת התנדבות

פתיחת שנה:
א. יש להחתים כל אחד/ת מהמתנדבים/ות על:
- טופס ביטוח מתנדבים.
- טופס הסכם התנדבות.

נוהל חתימת מורשי חתימה

1. על כל מסמך הדורש חתימת מורשי החתימה מטעם העמותה, יחתמו 2 מורשי חתימה שאין ביניהם קרבה.

נוהל משכורות

נוהל זה הינו תוספת והרחבה של נהלי הכספים של העמותה בנושאי שכר.

נוהל תקבולים בעמותה

הגדרות:
קופה קטנה: לרבות קופת פעילות

1. כל תשלום שיש לקבל בעמותה יירשם מיידית עם יצירתו:

הוראות לשימוש במערכת ניהול אירועים COD - למובילי תחנות ביום הספורט הגאה

# יש להרשם בקישור http://mk2013.6tzvaim.com/user
# יש לבקש ממנהל/ת האירוע (חופית) להוסיף הרשאת "session organizer" או מנהלן "Administrator"

רשימת ציוד במחסן של שישה צבעים

תחום|עמדת DJ והגברה
# 2 רמקולים מוגברים protek 500A
# 4 רמקולים פסיבים
# 6 סטנדים לרמקולים
# 1 DI סטריאו

שלב תוכן