קרן עזבונות לשנת 2010

Project:גיוס משאבים ממשלתי
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:כפול לקריאה אחרת
תיאור

לינקים חשונים:
אתר - קרן העזבונות:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/VaadatEzvonot/Files/

http://www.sheatufim.org.il/website/modules/database/PoolItemPage.aspx?P...

טופס למילוי:
http://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/3B4D5AB9-BA41-4886-BFBE-753FDB3F9BA...

הסברים ופרטים כלליים:
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/940A84D5-CBC9-4357-BDEE-74055392B...

פרויקטים רלונטים:
*אפשר להגיש לפרויקט אחד בלבד*
14.3 בבואה להעריך את פעילות המוסדות תתחשב הועדה, בין השאר, במדדים כמפורט להלן:
(1) הצורך בקיום הפעילות;
(2) התרומה לחברה, לקהילה ולמדינה;
(3) נושאים ייחודיים או לאומיים;
(4) אוכלוסיות ייחודיות;
(5) אזורי עדיפות לאומית;
(6) מידת הנגישות של פעולות המוסד לאנשים מוגבלים;
(7) רמת מקצועיות הצוות העוסק בנושא;
(8) הערכה כללית של הועדה.

14.4 הועדה לא תתמוך בפעילות של מוסד מבקש בסכום העולה על 50 אחוזים מעלות הפעילות שבעדה מבוקשת ההקצבה
14.5 הועדה לא תקצה למוסד עבור פעילותו סכום הנופל מ- 10,000 שקלים חדשים.

7. הוועדה איננה תומכת במוסד, שהדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו מצביע על מחזור פעילות הנמוך מ-100,000 ₪.

לגבינו זה הסעיף שקוטל את האפשרות שלנו להשתתף, כי ב2007 היה לנו מחזור נמוך מ-100 אש"ח. לכן נצרף מכתב המסביר שזה רק 4 חודשים, וכן שלפי מאזן בוחן ב-2008, מחזור הפעילות גבוה מזה.

ר ש י מ ת ק נ י ו ת:

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 10/03/2009 - 19:19
מצב:פתוח» כפול לקריאה אחרת

כפול לקריאה 888.