דוח מטלות פתוחות לפי שם

user warning: Unknown column 'pri.nid' in 'on clause' query: SELECT node1.nid project_id, node1.title project_name, pri.priority issue_priority, states.name issue_state, pri.category issue_category, pri.component issue_component, node2.nid issue_id, node2.title issue_name, users.name user_name, IFNULL(comments.body, revisions.body) comment FROM main_node node1, main_node node2, main_node_revisions revisions, main_project_issues pri, main_project_issue_state states, shared_users users LEFT JOIN main_project_comments comments on pri.nid=comments.nid WHERE node1.type = 'project_project' and node1.nid=pri.pid and pri.sid not in (3,5,7) and pri.nid=node2.nid and pri.nid=revisions.nid AND pri.sid=states.sid AND pri.assigned=users.uid order by node1.nid, pri.priority, pri.category, pri.component, node2.nid, comments.cid desc LIMIT 0, 1000 in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
כאן למטה תמצאו את רשימת הקריאות(=כתבות) הרלוונטיות וההתפתחויות בהן: