תמיכת מנהל הספורט ל2011

Project:גיוס משאבים ממשלתי
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

קול קורא 970
טופס 0104 - פרטי בקשה חתומים
טופס 0105 - מכתב הנמקה
טופס 9001 + 9002

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 29/12/2010 - 12:59
כותרת:תמיכה ביום ספורט קהילתי» תמיכת מנהל הספורט ל2011
#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 24/01/2011 - 14:07

ברוך שלום,
אודה לך מאד אם תשוב ותצרף את התכנית המקצועית לבקשה מס' 1000244489 בליווי חתימה דיגיטאלית אחת, לסעיף 9001 במסמכי הבקשה.

אנא סיים פעילות זו לא יאוחר מ- 27.1.11
תודה מראש
בברכה
דודו מלכא - סגן ראש מינהל הספורט

#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 25/09/2011 - 14:09

אנחנו בדרך לועדת החריגים.
מצ"ב מסמך הכנות לועדה.
לטיפול בנצ':
א. אני לא מצליח לפתוח את המסמך באופן אופיס - טבלת "הנה"כ" לא נראית (נעלמת). אנא שמור אותו ב-RTF או DOC95 או משהו שכן ייפתח לי. הקובץ מצורף.
ב. נתוני הנה"כ 2010 ע"פ דוח מבוקר - יש להכניס אבל אני לא יכול לערוך את הקובץ.
ג. שינוי הכותרות מ"ביצוע" ל"ביצוע נתונים מבוקרים"
ד. הצעה לטקסט מבוא - לאישורך: "דודו שלום, ראשית תודה על העזרה שלך לאורך הדרך לתמיכה. אנו מבקשים להזכיר שמדובר בסך הכל בתמיכה בסכום זעיר של 10,000 ש"ח. בנוסף על כך אנחנו מזכירים ש"שישה צבעים" מחזיקה בכל האישורים הנדרשים מהרשויות - מנהל תקין וכן אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה. לאור כל זאת, קבלת התמיכה של מנהל הספורט משיתה עלינו עומס מטלות שמפריע לנו לבצע את מה שאנחנו רוצים לעשות - לקדם את הספורט. לפיכך, הנתונים שהכנו לוועדת החריגים שונים במעט מהדרישות שהוצגו, ואני מפרט:
1. לא נימקנו מדוע חרגנו מגבולות יחס ההוצאות הנה"כ מול הכנסות העמותה - משום שלא חרגנו. הנימוק היחידי שלנו לבקשתכם להעלות אותנו לוועדת החריגים נמצא בפסקה הבאה:
"ועדה יקרה שלום רב, בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים, רו"ח אשר שירתה את מנהל הספורט ביקשה להתעלם משווי שכר מתנדבים, ולכן החשיבה כאילו חרגנו משיעור הנה"כ הנדרש מעמותות לפי החשב הכללי. להבנתינו, אין בידינו חריגה כאמור ולכן אין לנו מה להוסיף ולטעון. ממילא אין צורך בתוכנית לצמצום הוצאות אלו."
2. המסמך איננו מאושר ע"י רואה חשבון משום שכל הנתונים מועתקים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים ע"י רואה חשבון ומוסדות העמותה, ואותם צירפנו.
3. לשאלתכם האם הנתונים שונים מהנתונים שהוגשו באמצעות המרכבה, התשובה היא שהנתונים שונים ממה שהוגש. זאת משום שהנתונים שהוגשו במרכבה הסתמכו על נתונים לא מבוקרים.
4. מאזני בוחן לשנים 2008, 2009, 2010 - מיותרים משום שהנתונים כבר בוקרו ע"י רואה החשבון שלנו.
5. מאזן בוחן לשנת 2011 - לא צירפנו משום שמאזן זה יהיה מוכן רק אחרי החגים.
6. דו"ח 5 מקבלי השכר הגבוה בעמותה - מיותר משום שהועסקו בעמותה רק 4 עובדים, ופירוט שכרם מופיע בטופס עצמו.

בברכת הצלחה לכולנו ושנה טובה, ברוך אורן - יו"ר העמותה"

#4 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 02/10/2011 - 15:14

בנצ', אישורך לניסוח סופי + מצ"ב קובץ בפורמט חופשי, אתה מוזמן להציץ גם בו.

"דודו שלום, ראשית תודה על העזרה שלך לאורך הדרך לתמיכה. אנו מבקשים להזכיר שמדובר בסך הכל בתמיכה בסכום זעיר של 10,000 ש"ח. בנוסף על כך אנחנו מזכירים ש"שישה צבעים" מחזיקה בכל האישורים הנדרשים מהרשויות - מנהל תקין וכן אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה. לאור כל זאת, קבלת התמיכה של מנהל הספורט משיתה עלינו עומס מטלות שמפריע לנו לבצע את מה שאנחנו רוצים לעשות - לקדם את הספורט. לפיכך, הנתונים שהכנו לוועדת החריגים שונים במעט מהדרישות שהוצגו, ואני מפרט:
1. לא נימקנו מדוע חרגנו מגבולות יחס ההוצאות הנה"כ מול הכנסות העמותה - משום שלא חרגנו. הנימוק היחידי שלנו לבקשתכם להעלות אותנו לוועדת החריגים נמצא בפסקה הבאה:
"ועדה יקרה שלום רב, בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים, רו"ח אשר שירתה את מנהל הספורט ביקשה להתעלם משווי שכר מתנדבים, ולכן החשיבה כאילו חרגנו משיעור הנה"כ הנדרש מעמותות לפי החשב הכללי. להבנתינו, אין בידינו חריגה כאמור ולכן אין לנו מה להוסיף ולטעון. ממילא אין צורך בתוכנית לצמצום הוצאות אלו. נבקש לציין שתי עובדות:
א. העברנו לרו"ח של מנהל הספורט את כל דיווחי שעות ההתנדבות ברמת פירוט של שם מתנדב, תאריכי התנדבות ושעות ההתנדבות לגבי כל אחד ואחד מהפרויקטים אשר העמותה מבצעת.
ב. שווי המתנדבים וייחוסן להוצאות הנה"כ מיוחס לכל מתנדב בנפרד בהתאם לסוג הפעילות אותו ביצע תוך חלוקה לפעילות שוטפת והנה"כ."

2. המסמך איננו מאושר ע"י רואה חשבון משום שכל הנתונים מועתקים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים ע"י רואה חשבון ומוסדות העמותה, ואותם צירפנו.

3. לשאלתכם האם הנתונים שונים מהנתונים שהוגשו באמצעות המרכבה, התשובה היא שהנתונים שונים ממה שהוגש. זאת משום שהנתונים שהוגשו במרכבה הסתמכו על נתונים לא מבוקרים. בדיווח הנוכחי מוצגים נתונים בפועל, בהתאם לדוחות המבוקרים, בעוד שנתונים למרכבה מוזנים במהלך חודשים נובמבר-ינואר בכל שנה לגבי השנה העוקבת, ובתקופה זו טרם קיימים דוחות מבוקרים ע"י רו"ח.

4. מאזני בוחן לשנים 2008, 2009, 2010 - מיותרים משום שהנתונים כבר בוקרו ע"י רואה החשבון שלנו. רצ"ב דוחות מבוקרים.

5. מאזן בוחן לשנת 2011 - לא צירפנו משום שטרם הסתיים תהליך קליטת כל נתוני הנהלת החשבונות . לאחר החגים נוכל להעביר אליכם את הנתונים.

6. דו"ח 5 מקבלי השכר הגבוה בעמותה - מיותר משום שהועסקו בעמותה רק 4 עובדים, ופירוט שכרם מופיע בטופס עצמו.

בברכת הצלחה לכולנו ושנה טובה, ברוך אורן - יו"ר העמותה, בן ציון סליוז - גזבר העמותה וחבר ועד"

#5 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 07/11/2011 - 23:35

אוריינטציה.
נכון להרגע. יש לנו אישור לתמיכה בתנאים הבאים:
- השלמת מסמכולוגיה מול אלחנתי - בנצ' - עד 10 לחודש
- תוכנית פעילות מסודרת ורכש שירותים - עד 13 לחודש
- הכנת דוח ביצוע ומשלוח לרשויות - עד 18 לחודש.

#6 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 11/03/2012 - 09:00
מצב:פתוח» טופל

הכסף הועבר בחודש דצמבר 2011.

#7 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 11/03/2012 - 09:00
מצב:טופל» סגור