דוח ביצוע למשרד התקשורת 2010

Project:גיוס משאבים ממשלתי
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

צלמתי את הקבלות סימנתי בדף כל צילום במרקר צהוב. סימנתי במרקר סגול תיקונים וקבלות חסרות.
הצילומים על DT

עדכונים

#1 נשלח על ידי aviv ביום ד', 17/11/2010 - 10:08
כותרת:דוח ביצוע למשרד התקשורת» דוח ביצוע למשרד התקשורת 2010

קבלה של DT תוקנה לקחת מברוך.
* פעולה מתקנת בהנלת חשבונות
* מה עוד נדרש כדי להשלים את התיק הזה.

#2 נשלח על ידי aviv ביום ד', 17/11/2010 - 10:28

ברוך צריך לוודא מול מזל לגבי חשב

#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 11/12/2010 - 23:38

* צילום העתקי קבלות - נסרקו למחשב ---> בוצע

* כרטסת בקובץ אקסל של הפרויקט לפחות עם העמודות מספר חשבונית | סכום בשח - באחריות בנצ'

* נייר עבודה לדוח פירוט ההוצאות - לעבור על הכרטסת ולהוסיף, לאחר עמודת סכום החשבונית, 4 עמודות נוספות (ולמלא את שלושת הראשונות): סעיף תקציבי (לפי רשימת הסעיפים של משרד התקשורת) | עמוד בו נמצאת החשבונית בקובץ סריקות | שם הספק | פרטים או הערות ---> באחריות אביב, הערכה: 30 שניות לחשבונית * 200 חשבוניות, סה"כ שעה וחצי

* מיון מחדש לקובץ סריקת החשבוניות והדפסה ---> הערכה שעה עבודה, ע"י ברוך או ע"י אביב

* יש להוסיף מסמך הסבר בנושא העמסות שכר על הפרויקט:
"דיווח השכר בעמותה מנוהל ע"י מערכת דיווח שעות עבודה. במערכת זו העובד מזין את משימותיו היומיות בהתאם לפרויקטים שבהם טיפל. בקובץ המצורף מופיע פירוט של שעות עבודתו של העובד מתוך סך שעות עבודתו. ביחס זה מועמס השכר על כל אחד מהפרויקטים. הדוח מכיל את יחס השכר של עובדי העמותה והשירות הלאומי. עובדי העמותה אשר משרתים אך ורק את הפרויקט הנוכחי (טלויזיה קהילתית) אינם מופיעים בדוח זה. רצ"ב דוח תמחיר וטפסי 106 לתקופה 1-11/2010"
---> באחריות אביב, הערכה: 15 שעה

* יש להוסיף מסמך הסבר בנושא שכר מתנדבים:
"מתנדבי העמותה מדווחים במערכת ממוחשבת את שעות התנדבותם לפי מטלת ההתנדבות והפרויקט. מצ"ב דוח מפורט ממערכת הזנת הנוכחות.
כמו כן קיימת הערכה בנושא שעות התנדבות קבועות שלא דווחו למערכת, הערכה זו מופיעה בדוח נפרד.
שווי הערכת שכר המתנדבים נעשה בהתאם לשכר המינימום ללא קשר לשכר המקובל במשק לתפקיד המתנדב."
---> באחריות אביב, הערכה: 15 דקות

* יש להזין את עלות שכר אביב לפי פרויקטים בקובץ פירוט שכר לפי פרויקטים, לגבי אביב חודש נוב' 2010. בשלב זה אין עדיין צורך להזין להנהח. להדפיס את כל החודשים ביחד כPDF לכל העובדים לכל הפרויקטים. יש למרקר את השורה שרלוונטית לגבי מה קורה ולהעביר את הקובץ לתיקייה "דוח ביצוע משהתק" ---> הערכה: 10 דקות.

* יש להוסיף מסמך הסבר בנושא הוצ' נסיעה:
"הוצאות הנסיעה בפרויקט מבוצעות בתחבורה ציבורית ו/או נסיעה ברכב. נסיעות ברכב מדווחות באופן מפורט למערכת ממוחשבת הכולל מועד הנסיעה, מטרתה, שמות הנוסעים ואורך הנסיעה בקילומטרים. הקילומטרז' מתורגם לשקלים בהתאם לתעריף חשב כמקובל. החזר הוצאות שבוצעו ע"י המתנדב מבוצע בהתאם להנחיות משרד האוצר ע"פ תקנות מס הכנסה-החזר הוצאות למתנדב במוסד ציבורי."
---> באחריות אביב, הערכה: 15 דקות

* יש לצרף בהתאם לרשום לעיל (ולערוך בצורה של דף הסבר ואז פירוט - לפי הסעיף המתאים של משרד התקשורת, למשל העמסות שכר יש לשים בסעיף על שכר):
(0) הסבר על העמסות שכר
(1) דוח תמחיר (בנצ' ישלח במייל)
(2) טפסי 106 (בנצ' ישלח במייל)
(3) דוח העמסות שכר על פרויקט מה קורה לחודשים 1-11/2010 (אביב אמור לדעת איפה זה נמצא, ולהעביר את זה לתיקייה של "דוח ביצוע משהתק"
(4) הסבר על שעות מתנדב
(5) דוח פירוט שעות התנדבות מהמק"ל שנתי, לפרויקט מה קורה בלבד, להעתיק לתוך נייר לוגו
(6) נייר עבודה של בנצ' של כל העמותה על שווי עבודת מתנדבים. הנתיב של הקובץ נמצא בקובץ עצמו אשר הודפס ונמצא בקלסר בהנהלת חשבונות 3. בנוסף יש להעביר את הקובץ הזה לספרייה של "דוח ביצוע משהתק" בתיקייה
(7) הסבר על העמסת נסיעות
(8) דוח נסיעות רכב של הפרויקט - יש להוציא מהמקל 11 דוחות החזר הוצאות נסיעה חודשי לכלל העמותה עבור החודשים 1-11/2010.

* הכנת דוח מפורט: לשמור את נייר העבודה בשם חדש "דוח חשבוניות לפי פורמט משהתק"
להשמיט את העמודות המיותרות פרט לאלו שמופיעות בבקשת משהתק: אינדקס חשבונית (מספר רץ) | מספר חשבונית | שם ספק | סכום בש"ח
להוסיף שורות עבור שכר עובדים פרוייקטלי, שכר העמסת עובדי העמותה, שווי שכר מתנדבים, ריכוז הוצאות נסיעה, בהתאם לנספחים שהכנו מקודם. יש לחשב את הסכומים המתאימים לפי הנספחים, עבור שורות אלו.
הטבלה הזו תודפס כאשר כל סעיף יודפס בנפרד (על עמוד אחד לפחות) והכוונה כאן לסעיף גדול, למשל 1 וגם 1.1 וגם 1.2 יודפסו ביחד על אותו דף ברצף.
הדוח הזה יוכן באופן כזה:
בראש כל תת סעיף תופיע כותרת עם שם תת הסעיף
לאחר מכן רשימת החשבוניות לפי העמודות המפורטות
בסוף כל תת סעיף יופיע סכום החשבוניות של אותו תת סעיף
---> באחריות אביב, הערכה: חצי שעה עבודה סיכומי נספחים + חצי שעה עבודה עימוד. אביב, אם אתה צריך עזרה בהגדרת איזורי הדפסה - דבר עם ברוך.

* הכנת דוח מרוכז: להעתיק את סכומי תת הסעיפים לדוח מרוכז לפי פורמט של משרד התקשורת שכבר הוכן בקובץ אקסל ע"י אביב.
---> באחריות אביב, הערכה: חצי שעה עבודה

סה"כ טיפול מוערך ב-5 שעות עבודה, וזה סופר דחוף. מבקש לעשות כל מאמץ אפשרי כך שלפני ארוחת צהריים מחר, יום ראשון, מופיעים קובצי PDF של כל זה במייל של בנצ', לפי סדר הדפסה. בנצ' ינסה לדאוג להדפיס את מה שצריך כדי לעשות ביקורת על זה ולהכין את זה להגשה עוד היום. (בשלישי בבוקר זה צריך להיות בירושלים)

#4 נשלח על ידי aviv ביום א', 12/12/2010 - 17:50

* צילום העתקי קבלות - נסרקו למחשב ---> בוצע

* כרטסת בקובץ אקסל של הפרויקט לפחות עם העמודות מספר חשבונית | סכום בשח - באחריות בנצ' ---> בוצע נמצא בE

* נייר עבודה לדוח פירוט ההוצאות ---> בוצע נמצא בE

* מיון מחדש לקובץ סריקת החשבוניות והדפסה ---> הערכה שעה עבודה, ע"י ברוך או ע"י אביב ---> לא בוצע! סריקות נמצאות בE

* יש להוסיף מסמך הסבר בנושא העמסות שכר על הפרויקט ---> בוצע נמצא בתקיה

* יש להוסיף מסמך הסבר בנושא שכר מתנדבים ---> בוצע נמצא בתקיה

* יש להזין את עלות שכר אביב לפי פרויקטים בקובץ פירוט שכר לפי פרויקטים, לגבי אביב חודש נוב' 2010. בשלב זה אין עדיין צורך להזין להנהח. להדפיס את כל החודשים ביחד כPDF לכל העובדים לכל הפרויקטים. יש למרקר את השורה שרלוונטית לגבי מה קורה ולהעביר את הקובץ לתיקייה "דוח ביצוע משהתק" ---> הערכה: 10 דקות. לא בוצע

* יש להוסיף מסמך הסבר בנושא הוצ' נסיעה: ---> בוצע בתקיה

* יש לצרף בהתאם לרשום לעיל (ולערוך בצורה של דף הסבר ואז פירוט - לפי הסעיף המתאים של משרד התקשורת, למשל העמסות שכר יש לשים בסעיף על שכר):
(0) הסבר על העמסות שכר
(1) דוח תמחיר (בנצ' ישלח במייל) ---> בE ותיקיה
(2) טפסי 106 (בנצ' ישלח במייל) ----> בE ותיקיה
(3) דוח העמסות שכר על פרויקט מה קורה לחודשים 1-11/2010 (אביב אמור לדעת איפה זה נמצא, ולהעביר את זה לתיקייה של "דוח ביצוע משהתק" בE
(4) הסבר על שעות מתנדב -> תיקיה
(5) דוח פירוט שעות התנדבות מהמק"ל שנתי, לפרויקט מה קורה בלבד, להעתיק לתוך נייר לוגו -> לא בוצע
(6) נייר עבודה של בנצ' של כל העמותה על שווי עבודת מתנדבים. הנתיב של הקובץ נמצא בקובץ עצמו אשר הודפס ונמצא בקלסר בהנהלת חשבונות 3. בנוסף יש להעביר את הקובץ הזה לספרייה של "דוח ביצוע משהתק" בתיקייה -> בקובץ סריקות
(7) הסבר על העמסת נסיעות -> בתקיה
(8) דוח נסיעות רכב של הפרויקט - יש להוציא מהמקל 11 דוחות החזר הוצאות נסיעה חודשי לכלל העמותה עבור החודשים 1-11/2010. ---> הוצאתי לכל חודש בנפרד עד ספטמבר לא יודע לאיפה נעלם עד נובמבר למרות שהוקלד. הקבצים נמצאים בתקיה ולא הספקתי לצרף לPDF.

עד לפה הגעתי כל השאר לא בוצע.

* הכנת דוח מפורט: לשמור את נייר העבודה בשם חדש "דוח חשבוניות לפי פורמט משהתק"
להשמיט את העמודות המיותרות פרט לאלו שמופיעות בבקשת משהתק: אינדקס חשבונית (מספר רץ) | מספר חשבונית | שם ספק | סכום בש"ח
להוסיף שורות עבור שכר עובדים פרוייקטלי, שכר העמסת עובדי העמותה, שווי שכר מתנדבים, ריכוז הוצאות נסיעה, בהתאם לנספחים שהכנו מקודם. יש לחשב את הסכומים המתאימים לפי הנספחים, עבור שורות אלו.
הטבלה הזו תודפס כאשר כל סעיף יודפס בנפרד (על עמוד אחד לפחות) והכוונה כאן לסעיף גדול, למשל 1 וגם 1.1 וגם 1.2 יודפסו ביחד על אותו דף ברצף.
הדוח הזה יוכן באופן כזה:
בראש כל תת סעיף תופיע כותרת עם שם תת הסעיף
לאחר מכן רשימת החשבוניות לפי העמודות המפורטות
בסוף כל תת סעיף יופיע סכום החשבוניות של אותו תת סעיף
---> באחריות אביב, הערכה: חצי שעה עבודה סיכומי נספחים + חצי שעה עבודה עימוד. אביב, אם אתה צריך עזרה בהגדרת איזורי הדפסה - דבר עם ברוך.

* הכנת דוח מרוכז: להעתיק את סכומי תת הסעיפים לדוח מרוכז לפי פורמט של משרד התקשורת שכבר הוכן בקובץ אקסל ע"י אביב.
---> באחריות אביב, הערכה: חצי שעה עבודה

סה"כ טיפול מוערך ב-5 שעות עבודה, וזה סופר דחוף. מבקש לעשות כל מאמץ אפשרי כך שלפני ארוחת צהריים מחר, יום ראשון, מופיעים קובצי PDF של כל זה במייל של בנצ', לפי סדר הדפסה. בנצ' ינסה לדאוג להדפיס את מה שצריך כדי לעשות ביקורת על זה ולהכין את זה להגשה עוד היום. (בשלישי בבוקר זה צריך להיות בירושלים)

#5 נשלח על ידי aviv ביום ד', 15/12/2010 - 18:40

קובץ כרטסטת שערכתי היום נמצא בתקיה משותפת לינוקס וינדוס.

#6 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 23/12/2010 - 19:03

בנצ'- עבור על הסיכום כאן, תראה מה הם רוצים עם הנאמן למקור,לדעתי אפשר להתעלם מזה באלגנטיות ושיתבעו אותנו. 2011 נעשה אחרת. http://www.comtv.co.il/?p=2565
בנוסף יש גם וידאו של אותו אירוע, אנסה לצפות בו כדי להבין את המכות הללו לעומק. http://www.comtv.co.il/?p=2569

#7 נשלח על ידי aviv ביום ד', 29/12/2010 - 17:01

קובץ כרטסת מעודכן להיום נמצא ב E:\2010-12-08 חשבניות מה קורה
כל החשבוניות סגורות
הדבר היחיד שנשאר לעשות (מעבר לכריכה) זה לגבי מה ששאלנו את גברת מזל.

#8 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 11/01/2011 - 19:03
מצב:פתוח» טופל

צולם היום בבוקר, נכרך ונשלח למזל. בנצ' גם דיבר איתה בטלפון.
מבחינתינו שנת 2010 מאחורינו. :-)

#9 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 01/02/2011 - 12:26
מצב:טופל» סגור