חוסרים בבקלסר מקור

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

- אישור לצורך ניכוי מס (שנים 2009 + 2010)
- אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקות גופים ציבוריים
- דוח פעילות לשנת 2009 מבוקר