נוהל עדכון ודיווח הוצאות

דיווח ועדכון הוצאות שלא ע,פ נוהל זה
לא יאושרו ולא יירשמו בספרים!!!

לכל הוצאה/בקשה להוצאה/חשבונית ספק
יש לצרף את את הטופס המצורף.

הוצאות שבגינן נדרש החזר כספי דרושות
אישור ותיאום מראש. כמו כן יש לקבל
מהספק אישור ניכוי מס במקור.
בעת התשלום לספק: יש לנכות מס במקור
לפי האישור שבידיו.
בכל שאלה בנושא או בירור , יש לבדוק
טרם התשלום עם בן.

קובץ מצורףגודל
טופס דיווח הוצאות.jpg99.75 ק"ב